Over Jong-en-Aut

Welkom bij Jong-en-Aut.....

Wie?

Jong-en-Aut, dit staat voor jongeren en autisme in de leeftijd vanaf 12 jaar tot 35 jaar met normale begaafdheid. Jong-en-Aut is een zorginstelling. Jong-en-Aut, biedt 'ontwikkelingsgerichte hulp' begeleiding en, in samenwerking met andere zorginstellingen behandeling, aan. Het uitgangspunt is dat de begeleiding/behandeling eraan bijdraagt dat de jongere zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De jongeren (jeugdige) en het netwerk (ouders/verzorgers) hebben, waar mogelijk, de regie en worden daarbij ondersteund door de hulpverleners van Jong-en-Aut. De 'kundige hulpverleners' van Jong-en-Aut hebben een eigen verantwoordelijkheid om professioneel te handelen. Ze maken professionele afwegingen over de veiligheid van jongeren. Ze bieden hulp die aansluit bij de problematiek, ontwikkelingsbehoefte en mogelijkheden van de jongeren en het netwerk. De hulpverleners investeren in een goede samenwerkingsrelatie met de jongeren, stelt zich hierbij eerlijk en ondersteunend op. De hulpverleners hebben, passend bij hun functie actuele kennis van de kenmerken en problematiek van de doelgroep van Jong-en-Aut. De SKJ en NIP geregistreerde hulpverleners hebben, passend bij hun functie, een afgeronde HBO beroepsopleiding. Tevens zijn er medewerkers met minimaal een relevante afgeronde MBO- 4 opleiding aanwezig. Om te zorgen dat de hulpverleners en medewerkers goede hulp kunnen (blijven) bieden, is 'Goed bestuur' van belang. Jong-en-Aut draagt dan ook de verantwoordelijkheid om voldoende deskundige en vakbekwame en geschoolde medewerkers in te zetten. Jong-en-Aut voldoet aan de norm werktoebedeling. Jong-en-Aut stelt de hulpverleners in staat om kennis en vaardigheden actueel te houden en stelt hen in staat om te werken volgens professionele normen. Jong-en-Aut verbetert, in een lerend werkklimaat, continue zijn aanbod en hulp, Jong-en-Aut heeft daarvoor een externe kwaliteitsfunctionaris aangetrokken van VMB Consult. Ook wordt Jong-en-Aut ieder jaar op getoetst door een externe auditbureau. Jong-en-Aut biedt jongeren en hun netwerk de mogelijkheid voor hun individuele belangen op te komen. Jong-en-Aut heeft een klachtenregeling en biedt toegang tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Facit. Jong-en-Aut is aangesloten bij  Klachtenportaal Zorg. Jong-en-Aut neemt klachten serieus en benut klachten voor het verbeteren van de hulp. 

Wat?

Jong-en-Aut biedt ambulante- en woonbegeleiding. Er kan bij iemand thuis begeleiding worden geboden, of iemand krijgt een eigen (intern) woonplek bij Jong-en-Aut. Het vergroten van zelfstandigheid en ontwikkeling van weerbaarheid staat hierbij voorop.  De medewerkers van Jong-en-Aut zijn 24/7 beschikbaar (indien nodig) en bereikbaar.

Bij Jong-en-Aut kan intern 3 jeugdigen wonen tot hun volwassen leeftijd. Daarnaast kunnen er 6 jongeren vanaf 18 jaar in 'hun' eigen woning verblijven tot..... Jong-en-Aut gaat uit van levensloopbegeleiding; begeleiding is niet tijdsgebonden maar afhankelijk van waaraan behoefte is bij de jeugdige of jongere.  

Waar?

Jong-en-Aut is gevestigd in Noord Holland, gemeente Haarlemmermeer te 1161 AN Zwanenburg aan de Kinheim 385.

Binnenkort ook van start op een nieuwe locatie in Friesland!